Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a objednatele služby - Pronájem systému Trevlix (dále jen Služba). Poskytovatelem služby je společnost ASCON IT, s.r.o. IČ 07129599 se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 74595. Objednatelem služby je fyzická osoba nebo podnikatel, který si objednal službu prostřednictvím Internetu, osobně, telefonicky či libovolným jiným způsobem.

II. Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje po dobu předplacenou objednatelem poskytovat službu v rozsahu uvedeném na www.trevlix.cz. Funkčnost služby si může objednatel bezplatně otestovat v demoverzi služby. K základní verzi služby si objednatel může objednat za příplatek volitelné doplňkové služby či funkce. Ceny a podmínky těchto volitelných doplňkových funkcí jsou uvedeny na www.trevlix.cz. nebo mohou být sděleny na vyžádání.
2. Poskytovatel garantuje 99.9% dostupnost služby na roční bázi.
3. V případě, že službu bylo možno využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele, je odpovědnost poskytovatele vůči objednateli vymezena na povinnosti urychleně zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu pronájmu služby za období, kdy objednatel nemohl službu plně využívat nebo po dohodě s objednatelem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. 
4. Za případné škody způsobené nedostupností nebo závadou služby ručí poskytovatel do maximální výše poplatku hrazeného objednatelem.
5. Poskytovatel neodpovídá za poruchy a výpadky sítě Internet a kvalitu služeb poskytovaných třetími stranami.
6. Poskytovatel je oprávněn použít název nebo logo firmy objednatele pro účely referencí, pokud s tím objednatel nevyjádří nesouhlas. Poskytovatel má právo signace s odkazem ve veřejné části služby a v automatických zprávách odesílaných službou.
7. Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah, kvalitu a ceny služeb, případně ukončit poskytování stávajících služeb z důvodu inflace, zavedení nových služeb, změny podmínek trhu, vývoje nových technologií apod. Služby, jejichž poskytování bylo ukončeno, se poskytovatel zavazuje nahradit zavedením jiných obdobných služeb, je-li to technicky a ekonomicky možné.
8. O změnách v rozsahu, kvalitě a cenách služeb bude poskytovatel informovat prostřednictvím svých internetových stránek nebo emailových oznámení.

III. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje platit včas ceny za služby.
2. Objednatel se zavazuje všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a v souladu s dobrými mravy.
3. Objednatel nebude používat služby takovým způsobem, aby obtěžoval ostatní uživatele, zejména úmyslným šířením virů a rozesíláním nevyžádaných dat a nevyžádané pošty.
4. Objednatel se zavazuje chránit veškerá hesla související s poskytovanými službami. V případě důvodného podezření z jejich prozrazení se objednatel zavazuje neprodleně informovat poskytovatele a požádat o změnu hesla nebo změnu hesla provést samostatně. 
5. Objednatel odpovídá za veškerý jím vytvořený a vystavený obsah na Internetu (tzn. i za materiály, jež zasahují do práv třetích osob), který byl vytvořen prostřednictvím služby. Poskytovatel za tento obsah neručí.

IV. Platební podmínky

1. Cena za poskytované služby se začíná účtovat dnem aktivace služby nebo dnem ukončení bezplatného zkušebního provozu, pokud je bezplatný zkušební provoz aktuálně nabízen. 
2. Zúčtovací období si zvolí objednatel z nabízených variant.
3. Délka zúčtovacího období může mít vliv na cenu za službu. Aktuální cena služby je uvedena na www.trevlix.cz.
4. Zúčtovací období je možné změnit pro každé následující zúčtovací období.
5. Objednatel hradí poplatek za zúčtovací období formou zálohy vždy před začátkem daného zúčtovacího období.
6. Za termín uhrazení platby je považováno datum připsání platby na účet poskytovatele.
7. Po úhradě poplatku vystaví poskytovatel daňový doklad. 

V. Bezplatný zkušební provoz služby

1. Pokud poskytovatel nabízí časově omezený bezplatný provoz služby, je objednatel oprávněn v této lhůtě využívat službu bezplatně. 
2. Využití bezplatného zkušebního provozu nezavazuje objednatele k odběru služby. 
3. Po dobu bezplatného zkušebního provozu nemá objednatel smluvní nárok na žádné kompenzace či záruky ze strany poskytovatele. 
4. Úroveň podpory poskytované objednateli v bezplatném zkušebním provozu záleží na uvážení poskytovatele.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout objednateli využití bezplatného zkušebního provozu na základě svého uvážení, zejména pokud okolnosti objednávky naznačují pochybnost o vážném zájmu objednatele využívat službu.

VI. Omezení a ukončení provozu služby

1. V případě, že objednatel neuhradí řádně a v termínu splatnosti zálohu, dojde k deaktivaci funkcionality v administraci služby.
2. V případě, že je objednatel v prodlení se splatností zálohy za službu delším než 14 dnů, dojde k deaktivaci veřejné části služby (zejména online rezervační systém).
3. Obnovení služby je provedeno nejpozději do 2 pracovních dnů od připsání celé dlužné částky na účet poskytovatele.
4. V případě, že je objednatel v prodlení se splatností zálohy za službu delším než 90 dnů, je provozovatel oprávněn trvale smazat veškerá data objednatele.
5. Objednatel má právo ukončit využívání služby vždy pro každé následující zúčtovací období. Objednatel má povinnost informovat poskytovatele písemně nebo emailem o ukončení využívání služby.

VII. Licenční ujednání

1. Po zaplacení sjednané ceny objednatelem na účet poskytovatele, je objednateli uděleno právo užívat službu a její sjednané moduly k účelům, pro které jsou určeny. 
2. Licence se uděluje na dobu vymezenou zvolenou délkou předplaceného období ode dne aktivace.
3. Systém Trevlix je počítačový programový produkt a je chráněn zákony o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Vykonavatelem majetkových autorských práv k systému Trevlix je společnost ASCON IT, s.r.o..

VIII. Závěrečná ujednání

1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 4.7.2018 a ruší předchozí znění Všeobecných podmínek. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit Všeobecné podmínky. Aktuální verze podmínek je vždy k dispozici na www.trevlix.cz.