Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a objednatele služby - Pronájem systému Trevlix (dále jen Služba). 

2. Poskytovatelem služby je společnost Trevlix, s.r.o., IČ 14091887 se sídlem 28. října 810/246, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 87954. 

3. Objednatelem služby je fyzická osoba nebo podnikatel, který si objednal službu prostřednictvím Internetu, osobně, telefonicky či libovolným jiným způsobem.

II. Informace o produktu/službě

1. Produktem je pronájem online rezervačního systému ubytování Trevlix (dále jen Služba).

2. Informace o Službě jsou k dispozici na www.trevlix.cz.

3. Objednatel má také možnost si Službu zdarma a nezávazně vyzkoušet v demoverzi.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytované služby se začíná účtovat dnem aktivace služby nebo dnem ukončení bezplatného zkušebního provozu, pokud je bezplatný zkušební provoz aktuálně nabízen. 
2. Zúčtovací období si zvolí objednatel z nabízených variant.
3. Délka zúčtovacího období může mít vliv na cenu za službu. Aktuální cena služby je uvedena na www.trevlix.cz.

4. Součástí ceny předplatného není bezplatná individuální uživatelská podpora. Uživatelská podpora je zejména formou nápovědy. Uživatel má možnost položení autorizovaného dotazu přímo v administraci služby. Výše bezplatné individuální uživatelské podpory závisí na uvážení poskytovatele a její maximální rozsah je omezen do výše 30% ceny služby po odečtení nákladů provozovatele. Objednatel má možnost předplacení kreditu individuální uživatelské podpory dle platného ceníku. Objednatel může službu v rozsahu základní licence otestovat v bezplatném zkušebním provozu.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout takové dotazy na podporu, které nejsou vedeny v konstruktivním duchu vzájemného respektu a ukončit poskytování bezplatné podpory pro tento účet.
6. Zúčtovací období je možné změnit pro každé následující zúčtovací období.
7. Objednatel hradí poplatek za zúčtovací období formou zálohy vždy před začátkem daného zúčtovacího období.
8. Za termín uhrazení platby je považováno datum připsání platby na účet poskytovatele.
9. Po úhradě poplatku vystaví poskytovatel daňový doklad. 

10. Poplatky za volitelný modul Channel manager je objednatel povinen hradit od aktivace až do písemného ohlášení deaktivace (autorizovaným požadavkem z Trevlixu nebo emailovým ohlášením deaktivace na oficiální email podpory Trevlixu).

IV. Dodací podmínky

1. Po kliknutí na aktivační odkaz v emailu automaticky zaslaném po vyplnění formuláře pro objednávku služby na www.trevlix.cz jsou objednateli odeslány přístupové údaje umožňující začít využívat službu.

V. Bezplatný zkušební provoz služby

1. Pokud poskytovatel nabízí časově omezený bezplatný provoz služby, je objednatel oprávněn v této lhůtě využívat službu v rozsahu základní licence bezplatně. 
2. Využití bezplatného zkušebního provozu nezavazuje objednatele k odběru placené služby. 
3. Po dobu bezplatného zkušebního provozu nemá objednatel smluvní nárok na žádné kompenzace či záruky ze strany poskytovatele. 
4. Úroveň podpory poskytované objednateli v bezplatném zkušebním provozu záleží na uvážení poskytovatele.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout objednateli využití bezplatného zkušebního provozu na základě svého uvážení, zejména pokud okolnosti objednávky naznačují pochybnost o vážném zájmu objednatele využívat službu.

VI. Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje po dobu předplacenou objednatelem poskytovat službu v rozsahu uvedeném na www.trevlix.cz. Funkčnost služby si může objednatel bezplatně otestovat v demoverzi služby. 

2. K základní verzi služby si objednatel může objednat za příplatek volitelné doplňkové služby či funkce. Ceny a podmínky těchto volitelných doplňkových funkcí jsou uvedeny na www.trevlix.cz.

3. Pokud je objednatel v prodlení s platbou za objednané doplňkové funkce, poplatky nebo zakázkové práce a ani po výzvě poskytovatele neuhradí dlužnou částku, poskytovatel je mj. oprávněn provést zápočet dlužné částky a upomínacích nákladů formou odečtení celkového dluhu od základního předplatného nebo jiného modulu předplaceného objednatelem.
4. Poskytovatel garantuje 99.9% dostupnost služby na roční bázi. Do statistik dostupnosti nejsou započítávány předem ohlášené servisní zásahy (například údržba za účelem upgrade hardware), které jsou plánovány pokud je to možné v době nízkého provozu a s minimalizací času potřebného na zásah.
5. Poskytovatel neodpovídá za poruchy a výpadky sítě Internet a kvalitu služeb poskytovaných třetími stranami.
6. Poskytovatel je oprávněn použít název nebo logo firmy objednatele pro účely referencí, pokud s tím objednatel nevyjádří nesouhlas. 

7. Poskytovatel má právo signace s odkazem ve veřejné části služby a v automatických zprávách odesílaných službou.
8. Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah, kvalitu a ceny služeb, případně ukončit poskytování stávajících služeb z důvodu inflace, zavedení nových služeb, změny podmínek trhu, vývoje nových technologií apod. Služby, jejichž poskytování bylo ukončeno, se poskytovatel zavazuje nahradit zavedením jiných obdobných služeb, je-li to technicky a ekonomicky možné.
9. O změnách v rozsahu, kvalitě a cenách služeb bude poskytovatel informovat prostřednictvím svých internetových stránek nebo emailových oznámení.

VII. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje platit včas ceny za služby.

2. Objednatel zodpovídá za správnost nastavení všech cen a slev ve svém účtu. V případě objednání služby asistence nastavení cen je objednatel povinen tyto ceny neprodleně zkontrolovat a otestovat jejich správnost.
3. Objednatel se zavazuje všechny služby užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána a v souladu s dobrými mravy.
4. Objednatel nebude používat služby takovým způsobem, aby obtěžoval ostatní uživatele, zejména úmyslným šířením virů a rozesíláním nevyžádaných dat a nevyžádané pošty.
5. Objednatel se zavazuje chránit veškerá hesla související s poskytovanými službami. V případě důvodného podezření z jejich prozrazení se objednatel zavazuje neprodleně informovat poskytovatele a požádat o změnu hesla nebo změnu hesla provést samostatně. 
6. Objednatel odpovídá za veškerý jím vytvořený a vystavený obsah na Internetu (tzn. i za materiály, jež zasahují do práv třetích osob), který byl publikován prostřednictvím služby. Poskytovatel za tento obsah neručí.

7. Objednatel je povinen na výzvu poskytovatele doložit průkazným způsobem identititu osoby, jejímž jménem je Služba provozována. Poskytovatel Služby je v případě pochybností oprávněn pozastavit Službu a uživatelské přístupy ke Službě do prokázání identity.

 

VIII. Zodpovědnost za ubytovací služby a doplňkové služby

1. Objednatel využívá Službu (rezervační systém) k nabídce svých ubytovacích a doplňkových služeb, které provozuje pro klienty (hosty) ubytovacího zařízení, výhradně svým jménem a na svou zodpovědnost.

2. Objednatel je povinen zveřejnit Obchodní a Storno podmínky ubytovacího zařízení a identifikační a kontaktní údaje osoby zodpovědné za jejich dodržování.

3. Poskytovatel Služby (rezervačního systému) nemá žádnou účast v obchodním vztahu mezi Objednatelem (provozovatelem ubytovacího zařízení) a jeho klienty - hosty ubytovacího zařízení.

 

IX. Omezení a ukončení provozu služby

1. V případě, že objednatel neuhradí řádně a v termínu splatnosti zálohu, dojde k deaktivaci funkcionality v administraci služby.
2. V případě, že je objednatel v prodlení se splatností zálohy za službu delším než 14 dnů, dojde k deaktivaci veřejné části služby (zejména online rezervační systém).
3. Obnovení služby je provedeno nejpozději do 2 pracovních dnů od připsání celé dlužné částky na účet poskytovatele.
4. V případě, že je objednatel v prodlení se splatností zálohy za službu delším než 90 dnů, je poskytovatel oprávněn trvale smazat veškerá data objednatele.

5. Poskytovatel má právo zamítnout nebo ukončit spolupráci s objednatelem, který nenaplňuje podmínky řádné nebo smysluplné spolupráce nebo zneužívá služby provozovatele.
6. Objednatel má právo ukončit využívání služby vždy pro každé následující zúčtovací období. Objednatel má povinnost informovat poskytovatele písemně nebo emailem o ukončení využívání služby.

 

X. Reklamace a odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má možnost si službu nezávazně vyzkoušet v demoverzi. 

2. Pokud poskytovatel nabízí časově omezený bezplatný provoz služby, má objednatel během bezplatného provozu službu nezávazně vyzkoušet a kdykoli bezplatně a bez závazků ukončit její užívání.

3. Objednatel je oprávněn během časově omezeného bezplatného provozu služby používat službu také ke komerčním účelům, například k přijímání online rezervací ubytování z webu.

4. V případě, že službu bylo možno využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele, je odpovědnost poskytovatele vůči objednateli vymezena na povinnosti urychleně zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu pronájmu služby za období, kdy objednatel nemohl službu plně využívat nebo po dohodě s objednatelem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. 
5. Za případné škody způsobené nedostupností nebo závadou služby ručí poskytovatel do maximální výše poplatku hrazeného objednatelem za nedostupnou funkci, v poměrném rozsahu k časovému trvání nedostupnosti funkce.

6. Po ukončení časově omezeného bezplatného provozu služby má objednatel právo ukončit využívání služby pro každé následující zúčtovací období. Zúčtovací období si volí objednatel samostatně z nabízených variant. 

XI. Licenční ujednání

1. Po zaplacení sjednané ceny objednatelem na účet poskytovatele, je objednateli uděleno právo užívat službu a její sjednané moduly k účelům, pro které jsou určeny. 
2. Licence se uděluje na dobu vymezenou zvolenou délkou předplaceného období ode dne aktivace.
3. Systém Trevlix je počítačový programový produkt a je chráněn zákony o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Vykonavatelem majetkových autorských práv k systému Trevlix je společnost Trevlix, s.r.o..

 

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 19.04.2023 a ruší předchozí znění Všeobecných podmínek. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit Všeobecné podmínky. Aktuální verze podmínek je vždy k dispozici na www.trevlix.cz.